Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow
Visie
 • Uitnemende opvoeding in `n gebalanseerde omgewing.
Vision
 • Excellent education in a balanced environment.
Missie

Die voorsiening van kwaliteit opvoeding aan ons kinders deur:

 • Aanwending van ons beskikbare fondse, bates en mannekrag tot  die beste van ons vermoë.
 • Ten einde ons kinders van vandag voor te berei om more se presteerders te wees.
Mission

To provide quality education to our children by:

 • Utilising the funds, assets and manpower at our disposal to the best of our ability.
 • In order to prepare our children of today to be tomorrow’s achievers.
Kernwaardes 
 • Eerlikheid
 • Spanwerk
 • Wedersydse vertroue
 • Deursigtigheid
 • Respek vir menswaardigheid
 • Billikheid
 • Positiewe gesindheid
 • Aanvaar verantwoordelikheid
 • Professionaliteit
 • Konsekwentheid
 • Kindgerig
Values
 • Honesty
 • Team Work
 • Mutual Trust
 • Transparency
 • Respect human dignity
 • Fairness
 • Positive attitude
 • Accept responsibility
 • Professionalism
 • Consistency
 • Child centred