Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow
LEERDERGEDRAGSKODE

Dit is ons strewe om by Laerskool Lydenburg ‘n omgewing daar te stel waar elke leerling gelukkig sal wees. Hier moet hy/sy geleenthede benut om in totaliteit te ontwikkel.Elke leerling se akademiese vordering bly ‘n prioriteit. Hier by die skool versterk ons waardes en normes wat elke kind by die huis as opvoeding ontvang. Ons streef daarna dat elke leerling sy positiewe menswees uitleef.

Die gedragskode word gegrond op die volgende:

 1. Dissipline en orde is die hoeksteen van enige suksesvolle samelewing.
 2.  Dissipline moet hoogste prioritieit geniet
 3.  Implementering van sanksies geskied volgens die leerdergedragkode en met die volle samewerking en kennisname van die ouers
 4. Die ouerhuis en skool dien dieselfde doel, nl. die opvoeding van die kind sodat hy/sy na behoorlike volwassenheid begelei kan word
 5. Wedersydse respek en agting tussen alle partye is noodsaaklik en ‘n kultuur van verdraagsaamheid is ‘n belangrike uitganspunt
 6. Die leerdergedragskode is onderworpe aan die Grondwet van Suid-Afrika 1996 (Wet nr 108 van 1996) en die SA skolewet van 1996 (Wet nr 84 van 1996)
 7. Die skool poog daarna om gedissiplineerd op te tree
 8. Die beste dissipline is selfdissipline en die samewerking van elke leerder, ouer en onderwyser word vriendelik gevra
 9. Van elke leerder word verwag om ‘n hoë morele en etiese standaard van optrede, gedrag en taalgebruik te handhaaf
LAERSKOOL LYDENBURG DISSIPLINêRE BELEID

Die Gedragskode is opgestel volgens voorskrifte in:

 1. Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 1996
 2. Suid-Afrikaanse Skolewet van 2006
 3. Riglyne vir ‘n Gedragskode vir leerders

NIKS SAL ‘N LEERDER DAARVAN VRYSTEL OM AAN DIE GEDRAGSKODE EN SKOOLREëLS VAN DIE SKOOL GEHOOR TE GEE NIE.

Dissiplinêre stelsel

 1.  Onderskeid word gemaak tussen 4 kategorieë-oortredings. Die gedragskode sit hierdie oortredings en besonderhede uiteen
 2.  ‘n Puntestelsel word geimplementeer warvolgens ‘n sekere aantal punte aan elke kategorie toegeken word. Vir kategorie 4-oortredings, wat uiters ernstige oortredings is, word daar 15 punte aan elke oortreding toegedeel, terwyl kategorie-1 oortredings slegs 1 punt regverdig
Gedragskode: oortredings en punte daaraan gekoppel:
Kategorie 1 (1 punt)

Hierdie kategorie is daarop gemik om goeie akademiese prestasies te lewer. Dit is ook daar om ‘n netjiese voorkoms te bevorder vir ‘n goeie selfbeeld, trots en lojaliteit teenoor die instelling en selfdissipline.

 1. Kleredrag en netheid nie volgens die LSL klerebeleid nie
 2. Huiswerk afskryf by maats / boeke uitleen / huiswerk nie in dagboek geskryf / pligversuim
 3. Laat by klas tydens wisseling of na pouses
 4. Huiswerk nie gedoen nie
 5. Eet/drink in klas / kougom kou op skoolterrein of by enige sportbyeenkomste (Handboeke en skrifte wat weg of beskadig is moet op die leerder se onkoste vervang word)
Kategorie 2 (2 punte)

Hierdie is “minder ernstige” oortredings, waar die leerling se wangedrag homself en andere in die skool en die speelgrond benadeel t.o.v. ordelikheid en bedagsaamheid.

 1. Ongemanierdheid / aanhoudende gesels
 2. Huiswerk nie gedoen / boeke nie by die skool nie / boeke / handboeke verloor (Handboeke en skrifte wat weg of beskadig is moet op die leerder se onkoste vervang word)
 3. Oneerlikheid / Leuens
 4. Dagboek nie by die skool nie
Kategorie 3 (5 punte)

Hierdie kategorie is gemik op algemene gedrag wat sinvolle onderrig kan belemmer. Dit sluit in leerlinge se algemene gedrag teenoor mede-leerlinge en personeel.

 1. Indoktrinasie /die negatiewe beinvloeding van maats
 2. Viktimisasie/teistering / baklei / boelie – verbaal of fisies
 3. Graffiti – skryf/teken op enige meubels, geboue of skooleiendom
 4. Stokkiesdraai
 5. Enige optrede wat skool se naam en beeld oneer aandoen en die gedragskode teenstaan tydens enige skoolbyeenkoms
 6. Indien selfoon gedurende skooltyd sigbaar is en/of gebruik word, word die foon ook gekonfiskeer en ‘n boete van R50.00 moet betaal word om dit terug te kry
 7. Minagtende / disrespekvolle optrede teenoor personeel / terug praat
 8. Gekleurde en vreemde haarstyle – selfs nie om luise te beheer nie
 9. Ontoelaatbare taalgebruik / vloek
Kategorie 4 (10 punte)

Hierdie meer ‘ernstige’ oortredings sluit gevaarlike, immorele en ernstige antisosiale gedrag by leerlinge in.

 1. Rook/teenwoordigheid van rokers/besit van sigarette
 2. Diefstal/besit van gesteelde goedere
 3. Ernstige aanranding/fisiese geweld
 4. In besit van/gebruik van dwelms
 5. Besit/inbring/gebruik van alkohol
 6. Besit en versprei van pronografiese of onwelvoeglike material – enige media
 7. Ernstige vandalisme/saakbeskadiging
 8. Seksuele of onsedelike gedrag / onwelvoeglikheid
 9. Eksamen/toetsonreëlmatighede
 10. Rassehaat/haatspraak
 11. Besit of gebruik van gevaarlike wapens (skerp voorwerpe, messe, naalde, ens.)
 12. Enige optrede wat die lewe of veiligheid van ander in gevaar stel / klippe gooi
 13. Verontagsaming van dissiplinêre optrede of straf wat opgelê is / wegbly van detensie sonder verskoning
 14. Medepligtigheid aan die pleging van enige van die bogenoemde oortredings
 15. Bogenoemde wangedrag gepleeg tydens enige skoolfunksie of uitstappie al is dit buite skoolure
Hanteringsprosedure
Kategorie 1, 2 en 3

Juniors

 1. Verlore dagboeke moet dadelik vervang word teen R50
 2. Personeellid skryf oortreding in dagboek / dissiplinêre joernaal
 3. Na 5 punte ontvang ouers ‘n waarskuwingsbrief vanaf Departementshoof
 4. 10 punte. Leerder sal detensie sit Vrydae 13:30 – 15:30 soos gereël met ouers

Seniors

 1. Verlore dagboeke moet dadelik vervang word teen R50
 2. Personeellid skryf oortreding in dagboek / dissiplinêre joernaal
 3. Na 10 punte ontvang ouers ‘n detensiebrief en sms vanaf Departementshoof
 4. Leerder sal detensie sit Vrydae 13:30 – 15:30 soos gereël met ouers
Kategorie 4

 1. Ouers word onmiddellik telefonies in kennis gestel
 2. Onmiddellike detensie.  Leerder sal detensie sit Vrydae 13:30 – 15:30 soos gereël met ouers
Strafmaatreëls
Detensie

 1. Indien ‘n leerling 10 of meer punte het, ontvang die ouer/voog ‘n detensie skrywe en SMS met die daarop volgende detensiedatum en tyd
 2. Detensie vind op Vrydaemiddae plaas, in die mediasentrum, soos vooraf gereël
 3. Detensie duur van direk na skool tot 15:30
 4. Geen leerling sal voor die tyd verskoon word nie
 5. Indien ‘n leerling nie die detensie kan bywoon nie, moet die ouer/voog, die skool skriftelik in kennis stel
 6. In so ‘n geval sal die leerling die daarop volgende week se Vrydag detensie sit
 7. Leerlinge wat sonder verskoning wegbly van die detensie se ouers word gekontak en die leerling met sy/haar ouers sal in ‘n dissiplinêre verhoor insit soos deur die Bestuur van die skool bepaal word
 8. Op Vrydaemiddae sal die leerlinge van uitskryfwerk voorsien word
 9. Punte val weg vanaf die datum wat die detensie toegeken is. Bv, as die detensie op 27/2 toegeken is, val oortredings voor 27/2 weg. Oortredings daarna tel weer punte op soos normaal
 10. Punte word nie oorgedra van een kwartaal na die volgende kwartaal nie